Szanowni Państwo,
wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Obowiązywać zaczęło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO). Dlatego kierujemy do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Oliviakids Aneta Siwicka z siedzibą w Błoniu, adres: Ul. Kamosińskiego 30, 05-870 Błonie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zamówienia i późniejszej wysyłki towaru.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie nadto kontaktować się z administratorem pod adresem email info@oliviakids.pl, telefonem: 509318001 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Państwa zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

 • realizacji zleconego zamówienia towarów (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
 • rozpatrywania skarg i reklamacji wynikających z realizacji zleconego zamówienia (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 pkt. b i c RODO);
 • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Nadto, Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Odbiorcy danych

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w zw. z usługami świadczonymi przez administratora na rzecz Państwa, w tym w szczególności:

  • usługodawcą/podwykonawcą odpowiedzialnym za transport towarów;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT) oraz świadczącym usługi za zakresu księgowości, podatków lub innych usług doradczych;

  Waszych danych co do zasady nie przekazujemy do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane klienta niezbędne do realizacji umowy zawartej z administratorem mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy przewozu towarów.

  Czas przechowywania Państwa danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi, a także po jej zakończeniu:

  • Dane zawarte w zamówieniach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zamówienia (maksymalnie przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
  • W celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur, itd.;
  • Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
   • Dane dla celów marketingowych:
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
   • administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu;

  Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

  Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  Gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, Posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Dodatkowo w sytuacji gdy stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Państwa dane nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzania ani profilowaniu.